top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.

A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a honlapon megjelenő programokra, foglalkozásokra, előadásokra, online közvetítésekre és hírlevelekre történő jelentkezések kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatot.

A tájékoztató célja, hogy a honlapon megjelenő információk és tevékenység keretében az Adatkezelőkkel kapcsolatba lépő érdeklődők, a weboldalt látogató személyek részére információt nyújtson személyes adataik kezeléséről.

 

A Wen Stúdió a https://boldizsarildiko.com weboldal működtetőjeként biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

 

A tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. Fenntartjuk a jogot jelent tájékoztató módosítására, és az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

 

AZ ADATKEZELŐK NEVE

Boldizsár Ildikó, a honlap tulajdonosa (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

Levelezési címe: 8255 Balatonrendes, Templom utca 5.

 

Wen Stúdió a honlap működtetője (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

Székhelye és levelezési címe: 2600 Vác, Petőfi Sándor utca 10-12.

Telefon: +36 30 6551838

E-mail: posta@wenstudio.hu

 

AZ ADATKEZELÉS JELLEMZŐI

Jelentkezés a programokra

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy honlapunkon az érdeklődők elektronikus úton feliratkozzanak hírlevélre, jelentkezzenek a meghirdetett programokra és azokkal kapcsolatosan tájékoztatást kérjenek, valamint a meghirdetésekor megadott feltételek teljesítésével a programokba bekapcsolódjanak.

Az érdeklődőknek lehetőséget adunk arra, hogy a programokról tájékoztatást és/vagy ajánlatot kérjenek a honlapon megjelölt elérhetőségeken. A beérkezett kérdésekre elektronikus úton, emailben válaszolunk az aktuális időráfordítás igénye és a rendelkezésre álló kapacitások függvényében.

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az érdeklődőt az általa megadott elérhetőségen keressük meg, hogy részére tájékoztatást tudjunk nyújtani azon programokról, amelyekről érdeklődik. Az érintett hozzájárulása név, e-mail cím és/vagy telefonszám, város, üzenet megadásával történik. A hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

Hírlevél útján történő kapcsolattartás, szolgáltatások ajánlása, az egyes programokról és újdonságokról történő tájékoztatás a hírlevélről való leiratkozásig (hozzájárulás visszavonása) tart.

 

Az érdeklődőnek lehetősége nyílik arra, hogy a weboldalon keresztül, jelentkezés útján, a jelentkezéskor leírt feltételek betartásával bekapcsolódjon a programokba. A kapcsolatfelvétel az érdeklődővel a programszervezés céljából történik.

 

COOKIE-k

Weboldalunkon ún. cookie-kat (sütiket) használunk, amelyek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthassunk a honlap látogatóinak. A sütikről és azok kezeléséről a láblécben megadott kinkre kattintva tudhat meg többet.

A személyes adatok címzettjei

Címzettnek tekinthető az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik.

Adatbiztonság

Honlapunkon a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatások nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

  • változatlansága igazolható (adatintegritás);

  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általános adatvédelmi rendelet szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését, hozzájárulás visszavonását, illetve tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és – az adatkezelés időtartama alatt – bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásának szándékát az érintett a honlapon megjelölt elérhetőségek bármelyikén jelezheti számunkra. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van-e, valamint az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot, vagy tájékoztatást kérni.  

Helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy módosítsuk vagy pontosítsuk valamely személyes adatát, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát.

Hozzájárulás az adatkezeláshez

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik a honlapon.

Az adatok törléséhez vagy visszavonásához való jog

Az érintett a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérhet személyes adatai törlését vagy visszavonását. A törlés vagy a hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás előtti adatkezelés továbbra is jogszerű marad.

Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértettük a hatályos adatvédelmi szabályokat, akkor panaszt tehet a honlapon megadott elérhetőségeink bármelyikén.

További információk

posta@wenstudio.hu

bottom of page